1ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
1-3 Δεκεμβρίου 2017

Αιματολογία

thumbnail of AA13

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ CRP/ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ