1ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
1-3 Δεκεμβρίου 2017

Δήλωση Συμμετοχής στα Κλινικά Φροντιστήρια

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει και εξειδικευμένα κλινικά φροντιστήρια που θα απευθύνονται σε ομάδα 25-30 ατόμων το καθένα.
Η επιλογή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπόψη και το επιστημονικό υπόβαθρο των ενδιαφερομένων.
Στο πρόγραμμα του συνεδρίου έχουν συμπεριληφθεί τα εξής κλινικά φροντιστήρια:

1. Διαχείριση μαζικής αιμορραγίας
2. Περιφερικοί νευρικοί αποκλεισμοί άνω και κάτω άκρου
3. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση

Η εγγραφή στα κλινικά φροντιστήρια, θα γίνει από 9-22/10/2017.
Στην περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί να παρακολουθήσει περισσότερα από ένα κλινικό φροντιστήριο, θα πρέπει να το δηλώσει με σειρά προτεραιότητας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εγγραφή στα κλινικά φροντιστήρια, μέσω ηλεκτρονικής υποβολής (on-line registration) έκλεισε.