1ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
1-3 Δεκεμβρίου 2017

Περιβαλλοντική Υγεία

thumbnail of AA19thumbnail of AA115

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.