1ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
1-3 Δεκεμβρίου 2017

Πληροφορική της Υγείας

thumbnail of AA118

Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΗΦΑ) ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.